Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wygraj środki do pielęgnacji podłóg

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu Wygraj środki do pielęgnacji podłóg,

zwanego dalej Konkursem, jest Marcin Wydra (dalej: „Organizator”),

prowadząca działalność gospodarczą todom.pl Marcin Wydra, REGON 140762543 , NIP 9482047506.

2. Konkurs odbywa się w terminie od 02.05.2014 do 19.05.2014 i jest

prowadzony wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego

www.facebook.com, a w szczególności na Fanpage Organizatora

https://www.facebook.com/pages/todompl/217275371801404. Wyniki

Konkursu ogłoszone zostaną na Fanpage Organizatora dnia 19.05.2014 w

godz. 9:00-18:00.

3. Konkurs ma na celu promocję usług prowadzonych

przez Organizatora. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,

sygnowany, administrowany lub organizowany przez Facebook.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią

fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik

zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z

dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr

4, poz. 27, z późn. zm.)

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby

przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.

zm.).

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, która posiada swój profil w serwisie Facebook oraz akceptuje

Regulamin.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego profilu

Facebook, niezależnie od tego ile profili posiada w serwisie Facebook.

8. W przypadku osób nieposiadających profilu na Facebooku, w celu

udziału w Konkursie konieczne jest dokonanie przez takie osoby

rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami wskazanymi przez

Facebook.

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.


II.Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

a) polubienie przez Uczestnika Fanpage todom.pl, czyli

zaznaczenie opcji „Lubię to” dla Fanpage Organizatora

https://www.facebook.com/pages/todompl/217275371801404

b) udostępnienie publicznie na swoim profilu Facebook postu

konkursowego opublikowanego na Fanpage Organizatora, czyli postu z

dn. 02.05.2014,

c) dokończenie zdania w komentarzu pod postem konkursowym „Lubię salon todom.pl, ponieważ…”

2. Oceny odpowiedzi w komentarzach pod postem konkursowym

dokonuje Marcin Wydra, biorąc pod uwagę szczerość i kreatywność

Użytkowników. Komentarz, który najbardziej go ujmie, zwycięży w

Konkursie. Najciekawszy komentarz zostanie nagrodzony.

3. W przypadku powtarzających się treści w komentarzach pod postem

konkursowym, pod uwagę brane będą komentarze Użytkowników z

wcześniejszą datą publikacji. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia

edytowane.

4. Każdy Uczestnik może dodać jeden komentarz pod postem

konkursowym. W przypadku większej ilości odpowiedzi tego samego

Użytkownika, brany pod uwagę będzie jedynie komentarz z

najwcześniejszą datą publikacji.

5. Uczestnik z chwilą spełnienia wszystkich warunków konkursowych, o

których mowa w punkcie 1. niniejszego paragrafu, tj. podpunktów a), b) i

c), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów związanych z

Konkursem.

III. Wyniki i nagrody

1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Fanpage Organizatora dnia

19.05.2014 w godz. 9:00-18:00 w komentarzu pod postem

Konkursowym, a zwycięzcy Konkursu zostaną również powiadomieni o

wygranej poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Facebook.

2. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) jest Mop- Spray firmy Bona służący do codziennej pielęgnacji podłóg. Dodatkowymi nagrodami są cztery zestawy środków czystości do codziennej pielęgnacji podłóg a także cztery T-Shirt.

3. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy Konkursu przez

10dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w celu odebrania Nagrody,

Organizator zachowuje prawo do wyznaczenia nowego zwycięzcy

Konkursu spośród Uczestników Konkursu, a pierwszy zwycięzca traci

prawo do Nagrody.

4. Nagroda nie podlega wymianie na wartość pieniężną.

IV. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który w swej

odpowiedzi pod postem konkursowym naruszy ogólne zasady współżycia

społecznego i dobre obyczaje, typu użyje wulgaryzmów itp.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2014.